preskoči na sadržaj
Vijesti

NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja/ice škole

Na temelju članka 127. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) te članka 85. Statuta  Željezničke tehničke škole Moravice, Školski odbor Željezničke tehničke škole Moravice,  dana 04.12.2019.g., raspisuje

 

NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice  škole

 

Kandidat za ravnatelja mora ispunjavati sljedeće nužne uvjete:

1. završen studij odgovarajuće vrste za rad na radnom mjestu nastavnika ili stručnog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja, a koji može biti:

a)  sveučilišni diplomski studij ili

b)  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili

c)  specijalistički diplomski stručni studij;

d)  položen stručni ispit za učitelja, nastavnika ili stručnog suradnika, osim u slučaju iz članka 157. stavaka 1. i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

2.  uvjete propisane člankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,

3.  najmanje osam godina radnog iskustva u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje, od kojih najmanje pet godina na odgojno obrazovnim poslovima u školskim ustanovama.

Ravnatelj/ica se imenuje na pet godina.

Kandidat za ravnatelja/icu dužan je priložiti sljedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:

- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

- životopis,

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- domovnicu odnosno dokaz o državljanstvu

- potvrdu ili elektronički zapis s podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-a (ne starije od osam dana od dana objave natječaja)

- dokaz o radnom iskustvu u školskim ili drugim ustanovama u sustavu obrazovanja ili u tijelima državne uprave nadležnim za obrazovanje – potvrda ustanove o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa

- dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama za kandidata koji je bio u obvezi stjecanja istih prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

- uvjerenje da nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od osam dana od dana objave natječaja)

- program rada za mandatno razdoblje.

Kandidat može dostaviti (u originalu ili ovjerenoj preslici) i dokaze o dodatnim kompetencijama koje posjeduje i koje se vrednuju – poznavanje stranog jezika, osnovne digitalne vještine i iskustvo rada na projektima. Dodatne kompetencije dokazuju se na sljedeći način:

1. Poznavanje stranog jezika dokazuje se preslikom indeksa o završenom kolegiju stranog jezika, diplomom odnosno drugom ispravom o završenom studiju stranog jezika, uvjerenjem odnosno potvrdom ili drugom ispravom škole stranih jezika odnosno druge ovlaštene ustanove ili pravne osobe za edukaciju stranog jezika o završenom stranom jeziku te razini odnosno stupnju poznavanja stranog jezika.

2. Osnovne digitalne vještine dokazuju se  potvrdom odnosno uvjerenjem ili drugom ispravom institucije, ustanove ili ovlaštene pravne osobe za edukaciju u području informatike, o završenoj edukaciji stjecanja digitalnih vještina, odnosno diplomom ili drugom ispravom o završenom studiju iz područja informatike.

3. Iskustvo rada na projektima dokazuje se potvrdom, uvjerenjem ili drugom ispravom o radu na projektu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze (u originalu ili ovjerenoj preslici) o ostvarivanju prava prednosti te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17.) treba, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dostaviti i dokaze iz članka 103. stavka 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf 

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (NN 33/92., 57/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03. i 148/13.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13., 152/14. i  39/18.) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom, odnosno javnu ispravu o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objave natječaja.

Prijave na natječaj, uz obveznu dokumentaciju, dostavljaju se u zatvorenoj omotnici osobno ili poštom na adresu škole: Željeznička tehnička škola Moravice, Školska 2a, 51325 Moravice,  s naznakom: „za natječaj za imenovanje ravnatelja - ne otvarati“.

Nepotpune i nepravodobno dostavljene prijave neće se razmatrati.

Kandidati će biti pozvani na predstavljanje programa rada za mandatno razdoblje sukladno članku 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijavljeni kandidati biti će obaviješteni o rezultatima izbora u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.
Pošalji prijatelju Pošalji prijatelju
objavio: Miroslav Lončar   datum: 4. 12. 2019.


Tražilica

Oglasna ploča
Učitavanje RSS feeda je završilo s greškom: nema podataka

Kalendar
« Listopad 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
Prikazani događaji


Korisni linkovi

Škola

Slobodno vrijeme

Dnevne novosti


Portal za škole
preskoči na navigaciju